Διδακτορικές Σπουδές: Εκπόνηση - Παρακολούθηση - Υποστήριξη

Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Κάθε χρόνο η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων συνεκτιμώνται:

Αναλυτικός κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναφέρονται στην προκήρυξη που δημοσιεύεται στο http://www.arch.ntua.gr/news/news.htm

Περισσότερες πληροφορίες:

Ηρώ Μαζαράκου

Γραμματεία Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας

Πατησίων 42, Κτίριο Μπουμπουλίνας, 3ος όροφος, γραφείο 323

Τηλ. 210 772 3396

Fax 210 772 3329

 

Συγκρότηση Επιτροπής, ορισμός θέματος και παρακολούθηση

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής κρίνει εάν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Στη συνέχεια ορίζεται η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής. Από τα άλλα δύο μέλη, το ένα μπορεί να είναι Λέκτορας της οικείας Σχολής, εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου ή ιδρύματος. Κατόπιν, η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, καθορίζει το θέμα της διατριβής

Στο τέλος κάθε χρόνου, η Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο, υποβάλλει έκθεση προόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής

Η Συμβουλευτική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου του υποψηφίου και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής.

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.

 

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής γίνεται από επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ και τα υπόλοιπα τέσσερα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Τα τρία τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην βαθμίδα του Καθηγητή. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος της διατριβή του και μπορούν, ορισμένα από αυτά, να προέρχονται από άλλη Σχολή του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ.

Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημόσια, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

 


school of architecture 
search
site map 

         Αναγορευθέντα διδακτορικά 

         Ενεργά διδακτορικά: Τομέας 1

         Ενεργά διδακτορικά: Τομέας 2

         Ενεργά διδακτορικά: Τομέας 3

         Ενεργά διδακτορικά: Τομέας 4

         Εθνικό Αρχείο Διδ. Διατριβών

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

            Τελευταία ενημέρωση: 17/5/2007