school of architecture  
search
site map
english version
 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ένταξη
Διευθύντρια

Ελισάβετ Παναγιωτάτου
Καθηγήτρια

Τηλέφωνο
+30 210 772 3811
fax
e-mail
Δ.Ε.Π.
Ε.Δ.Τ.Π.
Ερευνητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Αντικείμενο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Tο Εργαστήριο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95. Δραστηριοποιείται με την εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με προγράμματα, δημοσιεύσεις και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους παρακάτω τομείς: · Μελέτη των γεωγραφικών, κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών δια-στάσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας σε Αστική και Περιφερειακή κλίμα-κα · Αξιολόγηση και χάραξη Αναπτυξιακής και Σχεδιαστικής πολιτικής · Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης και χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις · Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρική οργάνωση και περιβάλλον · Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικιστική διάρθρωση · Έννοιες και τρόποι αξιοποίησης δεικτών και παραμέτρων χωρικών φαινομέ-νων · Μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδιασμού με χρήση Η/Υ Στους παραπάνω τομείς οι επιστήμονες που ενεργοποιούνται στο Εργαστήριο έχουν μακροχρόνια εμπειρία και συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο. Τα πορίσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα εκπονηθεί τροφοδοτούν και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στον Τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας στα μαθήματα, στην εκπόνηση διατριβών, διπλωματικών, διαλέξεων, στην οργάνωση σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και στο σχεδιασμό Διαπανεπιστημιακών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εξειδίκευσης. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου έχει αποδέκτες φορείς του Δημόσιου και του Ι-διωτικού τομέα, όπως το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το ΥΠ.ΕΘ.Ο, ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, τα Ο.Τ.Α, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, εταιρίες υψηλής τεχνολογίας της ελληνικής βιομηχα-νίας, π.χ. ΕΑΒ και εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται μέλη ΔΕΠ του Τομέα Πολεοδομίας –Χωροταξίας, άλλων Τομέων του ΕΜΠ και άλλων ΑΕΙ, καθώς και επιστήμονες δια-φόρων ειδικοτήτων. Υποψήφιοι Διδάκτορες εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή και λαμβάνουν μέρος σε συναφή με αυτήν ερευνητικά προγράμματα. Σήμερα, η κ. Κ. Βαλεριάνου, καθώς και οι κκ. Ε. Βουραζέρης, Μ Μπούργος, Ε. Χάγιου, Γ. Χωραφά-κης. ΙΔΑΧ του Εργαστηρίου είναι η κ. Σ. Ταπεινάκη, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εντάσσονται μέχρι σήμερα στις παρακάτω κα-τευθύνσεις: Ι. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Για το σκοπό αυτό η έρευνα κατευθύνεται σε: Α. Θέματα Ρύθμισης του Χώρου και Παραγωγικής Βάσης Β. Θέματα Βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικά προβλήματα οικιστικής διάρθρω-σης ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. ΙΙΙ. ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΜΠ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Ι. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Α. Ρύθμιση του Χώρου και Παραγωγική Βάση. Η διερεύνηση αφορά τη διάρθρωση της παραγωγικής βάσης και την πολεοδομική οργάνωση. Τις λειτουργικές διασυνδέσεις των κλάδων παραγωγής με την τοπική οι-κονομία. Τους θύλακες δραστηριοτήτων στον Αστικό και Περιφερειακό Χώρο. Τη διάχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδυτική πολιτική. Επίσης τη δυνατότητα επιλεκτικών παρεμβάσεων σε θέματα που αφορούν την α-πασχόληση, την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την βελτίωση των διασυνδέσεων των επιχειρήσεων με την τοπική οικονομία και κοινωνία, την πολεο-δομική οργάνωση, την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, κ.ο.κ, (βλ. αναλυτικά Συν.1). Σημαντικότερα ερευνητικά έργα: Χρηματοδότηση ΕΟΜΜΕΧ: "Μελέτη και Έρευνα Προβλημάτων Δυσλειτουργίας των ΜΜΕ σε σχέση με την Πολεοδομική Οργάνωση" 1988 (Α.Αραβαντινός, Λ.Βασενχόβεν, Γ.Τζιαφέτας, Χ.Λαμπρίδης, Β.Λαμπρίδη, Μ.Μάρκου, Ι.Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου) Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ: "Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς-Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας. Διαμόρφωση Εναλλακτικής Μεθόδου Πα-ρέμβασης" 1993 (Γ.Ζαχαράτος, Μ.Σπουρδαλάκης, Μ.Μάρκου, Ι.Σαγιάς. Επιστημονική Υ-πεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου) Χρηματοδότηση ΕΜΠ: “Δείκτες Χωροθέτησης της Απασχόλησης για τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, και Μεσσηνίας” 1993-94 (Ι.Σαγιάς, Μ.Μάρκου, Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου) Χρηματοδότηση Δ.Μοσχάτου και ΓΓΕΤ: “Παραγωγική αναδιάρθρωση της βιοτεχνίας. Χωρικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις” 1996 (Γ.Κοσμετάτος, Χ.Καψάλης, Μ.Σπουρδαλάκης, Θ.Μαλούτας, Ι.Σαγιάς, Μ.Μάρκου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου). Χρηματοδότηση Μοσχάτου: «Αναβάθμιση περιοχής Δήμου Μοσχάτου. 1996. (Θ.Πάνζαρης, Μ.Μάρκου, Ι. Σαγιάς. Επιστημονική υπεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου). Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο : Κοινοτική Πρωτοβουλία “Adapt”, Πρόγραμμα Delphi σε συνεργασία με Δήμο Βόλου, 1997 (Γ. Κοσμετάτος, Μ. Μπούργος, Ι. Σαγιάς. Επι-στημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου). Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ και Υπουργείο Παιδείας: Αποτύπωση της Αγοράς Εργασίας των Μη-χανικών σε Νευραλγικούς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Τομείς. Συσχετισμός με τη Δυναμι-κή του Ευρωπαϊκού Χώρου, 2000 (Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Μ. Μπούργος, Ι. Σαγιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη Ε. Παναγιωτάτου). Μέρος του «Εξελικτική Αποτύπωση της Αγο-ράς Εργασίας των Μηχανικών και η Κοινωνική τους Κινητικότητα» με Επιστημονικό Υπεύ-θυνο:Ε. Παπαγιαννάκης. Β. Βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικά προβλήματα οικιστικής διάρθρωσης. Αφορά τη διερεύνηση της χωρικής φυσιογνωμίας της παραθεριστικής κατοικίας και της οικιστικής ανάπτυξης σε επιλεγμένες περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα προ-βλήματα. Στόχος η ανάδειξη στρατηγικού πλαισίου διερεύνησης για την παραθερι-στική κατοικία και η συμβολή στη διατύπωση κατευθύνσεων πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πλαίσιο αποτελεί μια καταρχήν ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος ενώ παρέχει τη δυνατότητα μελλοντικού εμπλουτισμού και περαιτέρω εμβάθυνσης με την τροφοδότηση με νέα δεδομένα. Σημαντικότερο ερευνητικό έργο: Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ.: Έρευνα Παραθεριστικής Κατοικίας και Οικιστικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα. ΕΜΠ/ΕΚΚΕ, 1966 (Σ.Αυγερινού, Ι.Σαγιάς, Δ.Φιλιππίδης, Ερευνητές ΕΚΚΕ: Χ.Κασίμης, Κ.Γκόρτσος, Α.Δέφνερ, Μ.Θανοπούλου, Φ.Κουμούτση, Θ.Μαλούτας . Επιστη-μονική Υπεύθυνη : E.Παναγιωτάτου). Σε συνεργασία με ΚΕΠΕ/Παν.Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Υπουργείο Αιγαίου: Αξιολόγηση Υπάρχουσας Κοινωνικο-Οικονομικής Υποδομής Νησιωτικού Χώρου Αιγαίου, 1999 (Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Μ. Μπούργος, Ι. Σα-γιάς. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε. Παναγιωτάτου). Μέρος του «Αναπτυξιακή Χαρτογράφηση του Νησιωτικού Πλέγματος του Αιγαίου» με Επιστημονικό Υπεύθυνο: Ε. Παπαγιαννάκης. Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ: Πρόγραμμα Αρχιμήδης: Σχεδιασμός Επικοινωνιακού Μοντέλου για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης στο Νησιωτικό Χώρο. Πιλοτική Εφαρμογή στη Νήσο Μή-λο, 2003 (Κ. Χατζiμπίρος, Ε. Κλαμπατσέα, Κ. Βαλεριάνου, Κ. Διακονικολάου, Ν. Αντωνίου. Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε Παναγιωτάτου) ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ. Έμφαση στην: · Διεπιστημονική προσέγγιση της θεώρησης του χώρου, · Έρευνα των δομών και σχέσεων που διέπουν τις χωρικές και κοινωνικές δια-φοροποιήσεις σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο, · Έρευνα των επιπτώσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας στον γεωγραφικό χώρο - στη σημασία της διάρθρωσης και της δυναμικής της παραγωγικής βά-σης. Σημαντικότερα Σεμινάρια/Δημοσιεύσεις “Χώρος-Κοινωνία: Μοντέρνες και Μεταμοντέρνες Θεωρήσεις και Πρακτικές”. Διεπιστημονικό Πρό-γραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (150 ώρες) 1994.Επιστημονική Υπεύθυνη: Ε.Παναγιωτάτου. “Ελλείμματα στην Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης”, Παναγιωτάτου Ε., Βήμα, 16-1-94. “Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης: Αυταρχικές Δομές-Αναποτελεσματικοί μηχανισμοί” Παναγιω-τάτου, Ε.,Ζαχαράτος, Γ.,Μάρκου, Μ.,Σαγιάς, Ι.,Σπουρδαλάκης, Μ., “Οικονομικός Ταχυδρό-μος”, Φ.29/94. “Προς ένα Επαναπροσδιορισμό του Χώρου στην Πολιτική Κινήτρων”, Μάρκου Μ., Σαγιάς Ι., Σπουρ-δαλάκης Μ., Παναγιωτάτου Ε. ,“Τόπος”, Φ.8/94. “Χώρος και Παραγωγική Διαδικασία. Εξέλιξη της Προβληματικής” (1955), Μ.Μάρκου, Ι.Σαγιάς, Ε.Παναγιωτάτου στο ΕΜΠ/ΕΟΜΜΕΧ, «Μελέτη και Έρευνα Προβλημάτων Δυσλειτουργί-ας των ΜΜΕ σε σχέση με την Πολεοδομική Οργάνωση» (1988), Ερευνητική Ομάδα ΕΜΠ, ΕΟΜΜΕΧ Μ.Μάρκου, Ι.Σαγιάς, Ε.Παναγιωτάτου (eds). “Second Home and Settlement Space Growth: The Greek Experience” (2000), K.Gortsos, P.Kamoutsi, J.Sayas, E.Panayotatos, “Rivista Geografica Italiana”, Annata CVII-Fasc.3/4 –Settembre – Decembre, σ. 17-56. ΙΙΙ. ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΜΠ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η ερευνητική δραστηριότητα έχει τροφοδοτήσει το υλικό υποστήριξης των μαθημά-των επί σειρά ετών και έχει εισαγάγει τους σπουδαστές στη δυναμική των γεωγρα-φικών φαινομένων, στις μεθοδολογίες διαχείρισης, ανάλυσης και ερμηνείας πληρο-φοριακού υλικού, στις πολιτικές ρύθμισης, με το πλαίσιο λειτουργίας τους στη σύγ-χρονη Ελληνική πραγματικότητα Εισαγωγή στις τεχνικές χωρικής στατιστικής ανάλυσης, στη ταξινόμηση και διαχείρι-ση δεδομένων, στις μεθόδους, δυνατότητες και περιορισμούς της ποσοτικής ανάλυ-σης και της χρήσης Η/Υ. Εξειδικευμένη προσέγγιση για τις μεθόδους γραφικής απει-κόνισης δεδομένων σχεδιάζεται σε σχέση με το αντικείμενο και τις ειδικές απαιτή-σεις κάθε σπουδαστικής εργασίας. Τα μαθήματα παρέχουν έτσι θεωρητικές και ε-φαρμοσμένες γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και σχεδιασμού του χώρου. Η παραπάνω υποδομή στηρίζει επίσης τη διαδικασία εκπόνησης διδακτορικών δια-τριβών, διαλέξεων και διπλωματικών εργασιών, οι οποίες εκπονούνται στους χώρους του Εργαστηρίου. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: Πρόοδος της Ερευνητικής διαδικασίας. Ι. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΕ ΧΩΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. · Διερεύνηση παραγωγικής βάσης και διάρθρωσης του χώρου. · Λειτουργική διασύνδεση των κλάδων παραγωγής με την τοπική οικονομία. · Αναβάθμιση του χώρου και «εκσυγχρονισμός» των παραγωγικών δραστηριοτήτων. · Η κρίση της βιομηχανίας και ο κοινωνικός ρόλος της μικρής επιχείρησης. · Τα νοικοκυριά και η βιοτεχνία. ΙΙ. ΔΟΜΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΟΜΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. · Δομές και σχέσεις στη βιομηχανία-βιοτεχνία. · Κλάδοι-κλειδιά, χωρικές διαφοροποιήσεις, σχέσεις μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρή-σεων στη μεταποίηση. Διαχρονικές διαφοροποιήσεις. · Διαδικασίες παραγωγής του δομημένου χώρου. · Τυπολογία κλάδων-μεγεθών καταστήματος. · Τυπολογία χρήσεων κτιρίων. · Τομές στο χώρο: Ομάδες θυλάκων με ομοειδή χαρακτηριστικά. · Διαχρονικές μορφές ανάλυσης του χώρου. ΙΙΙ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. · Καθορισμός ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων για τη συγκριτική ανάλυση των διαθέσι-μων δεδομένων. · Τυπολογία θυλάκων/περιοχών με ομοειδή χαρακτηριστικά. · Ολοκλήρωση ενιαίας βάσης δεδομένων απασχόλησης-πληθυσμού-χρήσεων με γεωγραφι-κή αναφορά και σύνδεσή της με ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα για θεματική χαρτο-γραφία. · Ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων και μεθόδων. · Αναγνώριση περιοχών, επί του πεδίου αποτύπωση, επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδο-μένων. · Πιλοτική εφαρμογή για την αναβάθμιση περιοχών του Λεκανοπεδίου. · Αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής για τη διερεύνηση της ανάπτυξης της μεταποίησης ως προς την απασχόληση, την προστιθέμενη αξία, την επενδυτική δραστηριότητα. IV. ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. · Εντοπισμός προβληματικών και αναβαθμισμένων περιοχών, συνδυασμός με τις περιοχές κατοικίας, προβλήματα περιβάλλοντος. Πιλοτικές εφαρμογές. · Προσδιορισμός τομέων-κλειδιών. · Κλαδική εμβάθυνση. · Χωρική-πολεοδομική-εμβάθυνση. · Αναπτυξιακά κριτήρια και πολιτικές επιλογές. · Συνεργασία με τους φορείς αναπτυξιακής πολιτικής.
Ιστοσελίδα εργαστηρίου