ΕΡΕΥΝΑ

Παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία, η Σχολή πραγματοποιεί επιστημονική έρευνα σε θέματα συναφή με το αντικείμενο σπουδών. Τα ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται είτε με πόρους του ΕΜΠ ή χρηματοδοτούνται από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό ορισμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών προγραμμάτων είναι μέλη ΔEΠ, ως ερευνητές όμως μπορούν να μετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές ή και εξωτερικοί συνεργάτες. Σε μερικές περιπτώσεις, ως βοηθοί ερευνητές μπορεί να συμμετέχουν και προπτυχιακοί φοιτητές.

Τα ερευνητικά προγράμματα μπορεί να εκπονούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων της Σχολής.

 

school of architecture 
search
site map
english version