γενικά
συνεργαζόμενες σχολές
διαδικασία
gallery
forum
νέα/ανακοινώσεις
επικοινωνία
home
               

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας για τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS όπως αυτά ορίζονται στην σύμβαση μεταξύ των ιδρυμάτων και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Ε.Μ.Σ.) είναι τα εξής:

Α. Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα LLPerasmus ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι από την χώρα στην οποία διαμένουν.

B . Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο β΄έτος σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών(ή τουλάχιστον τα 3/4 μαθημάτων του α΄ετους)

 

Στάδιο 1ο
Στάδιο 2ο
Στάδιο 3ο
Στάδιο 4ο
Στάδιο 5ο
Στάδιο 6ο
 
 
Οδηγίες Για Τη Διαδικασία Επιλογής Εξερχόμενων Φοιτητών Για Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus (EILCs) 2007
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί να διανύσουν μία περίοδο Erasmus (χρονικό διάστημα από ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο έως 12 μήνες) σε Ίδρυμα μίας από τις Χώρες – Μέλη με τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα εντατικής γλωσσικής προετοιμασίας που διοργανώνονται στη χώρα αυτή.

Τα μαθήματα προσφέρονται σε δύο επίπεδα (αρχαρίων και μέσων). Φοιτητές των οποίων το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η γλώσσα της διοργανώτριας χώρας, κατά κανόνα δεν είναι επιλέξιμοι.

Τελική επιλογή

Η τελική επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος – Διοργανωτή, της Ε.Μ.Σ. της χώρας υποδοχής και του Ιδρύματος Προέλευσης το οποίο έχει και την ευθύνη για την επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι φοιτητές θα μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus . Σημαντικό κριτήριο αποτελεί η ισόρροπη συμμετοχή ανά γνωστικό αντικείμενο και η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση.

Διαδικασία επιλογής

• Οι φοιτητές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο Erasmus του Ιδρύματος που είναι εγγεγραμμένοι (Ίδρυμα Προέλευσης) .

• Μετά την εξακρίβωση της σωστής συμπλήρωσης των στοιχείων, το Ίδρυμα Προέλευσης αναλαμβάνει την προώθηση της αίτησης στο Ίδρυμα – Διοργανωτή μόνο ηλεκτρονικά . Μαζί με την αίτηση αποστέλλεται και η βεβαίωση πως οι φοιτητές έχουν επιλεγεί για περίοδο Erasmus στη χώρα όπου διοργανώνονται τα EILCs . Η διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι αιτήσεις αναφέρεται στο πληροφοριακό υλικό του Ιδρύματος - Διοργανωτή στην Ιστοσελίδα της Ε.Ε.:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html

• Αντίγραφα των αιτήσεων αποστέλλονται στην Ε.Μ.Σ. (με e - mail , fax ή ταχυδρομικώς).

Προτεινόμενες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων των φοιτητών:

α' φάση: 25/5/2007

β' φάση: 26/10/2007

Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία επιλογής φοιτητών Erasmus είναι μεταγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στα EILCs , η τελική επιβεβαίωση συμμετοχής στα EILCs θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική επιλογή του φοιτητή για συμμετοχή στο Erasmus.

 
  αρχική σελίδα site credits