Δύο κύκλοι σπουδών 
Οργάνωση των μαθημάτων σε δύο Κύκλους Σπουδών. Η διαδοχή των εξαμήνων από το 1ο έως και το 9ο εξάμηνο διακρίνεται σε δύο κύκλους σπουδών, που αντιστοιχούν στην αύξηση του βαθμού εμβάθυνσης των μαθημάτων. Ο α΄ κύκλος περιλαμβάνει γενικά μαθήματα που αποτελούν την υποδομή της σπουδής του αρχιτέκτονα, τα οποία συγκεντρώνονται στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο. Ο β΄ κύκλος περιλαμβάνει βασικά μαθήματα της αρχιτεκτονικής σπουδής, στο 5ο και 6ο εξάμηνο, καθώς και μαθήματα εμβάθυνσης στο 7ο, 8ο και 9ο εξάμηνο. Στο 10ο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία.
Οι δοκιμασίες των σπουδαστών που αφορούν μαθήματα του α΄ κύκλου σπουδών (1ο έως και 4ο εξάμηνο), ολοκληρώνονται έως το τέλος του 6ου εξαμήνου σπουδών. Η εγγραφή στο 7ο εξάμηνο προϋποθέτει την επιτυχία του σπουδαστή στις δοκιμασίες αυτές. Πάντως, τα οφειλόμενα μαθήματα κατά τη μετάβαση του σπουδαστή στο β΄ κύκλο (5ο εξάμηνο) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 6, εκ των οποίων όχι παραπάνω από 1 μάθημα Θεωρίας / Θέματος Σύνθεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο σπουδαστής συνεργάζεται με τους Συμβούλους Σπουδών για την κατάρτιση του προγράμματος των μαθημάτων του, με προτεραιότητα την κάλυψη των κενών του α' κύκλου.
 
Διδακτικές ώρες και εξετάσεις. 

Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας των σπουδαστών του κανονικού προγράμματος σπουδών κυμαίνονται ανάλογα με το εξάμηνο από 30 έως 15 την εβδομάδα. Το σύνολο των ωρών σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος, χωρίς την τελική διπλωματική εργασία αι χωρίς τις ξένες γλώσσες είναι 3081 και τα μαθήματα είναι 57.

Κάθε σπουδαστής, εκτός του 1ου και του 2ου εξαμήνου, πέρα από τις ώρες των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου, μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα προηγουμένων ή επομένων εξαμήνων σε ποσοστό ωρών έως 20% επιπλέον των ωρών του κανονικού προγράμματος.

Για κάθε μάθημα, και ανάλογα με τη φύση του, καθορίζεται από τον διδάσκοντα ένα ελάχιστο όριο απαιτήσεων εργασίας (εργαστηριακές ασκήσεις, λογιστικές ασκήσεις, αριθμός θεμάτων κλπ), το οποίο υποχρεούται να εκπληρώσει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σπουδαστής που δεν έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις αυτές δεν λαμβάνει βαθμό στο μάθημα, ανεξάρτητα από το βαθμό διαγωνίσματος.

Οι απαιτήσεις αυτές γνωστοποιούνται με ειδική ανακοίνωση, αφού εγκριθούν από το Τμήμα, κατά την έναρξη των μαθημάτων. Στην ίδια ανακοίνωση αναγράφεται και το ποσοστό που αναλογεί στην κάθε διαδικασία για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος.
Για τους σπουδαστές που δικαιολογημένα δεν κατόρθωσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτές λαμβάνεται πρόνοια να συμπληρώσουν τα κενά πριν από την εξέταση.

Σπουδαστές πουν δεν εξασφαλίζουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα,
το επαναλαμβάνουν. Οι ώρες όμως το μαθήματος αυτού, λαμβάνονται υπ' όψιν εις το άθροισμα των διδακτικών ωρών κατά το ½, εφόσον έχει εξασφαλιστεί βαθμός 3,0 κατ' ελάχιστον.

 
Ενότητες Υποχρεωτικών Μαθημάτων.  

Τα υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται σε πέντε ενότητες:

*Σύνθεσης και Θεωρίας
*Ιστορίας Θεωρίας και Γεν. Παιδείας
*Εικαστικής Έκφρασης και Αναπαράστασης
*Πολεοδομίας και Χωροταξίας
*Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας.

Οι δύο πρώτες ενότητες περιλαμβάνουν μαθήματα που διδάσκονται από το πρώτο έως και το ένατο εξάμηνο. Η ενότητα Πολεοδομία - Χωροταξία περιέχει μαθήματα που προσφέρονται (εκτός από ένα) στα τελευταία 5 εξάμηνα σπουδών, ενώ οι άλλες δύο ενότητες έχουν μαθήματα βασικών γνώσεων που διδάσκονται στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα.

Σημειώνεται ότι στα περισσότερα μαθήματα ιδιαίτερα εκείνα των τελευταίων εξαμήνων, συνεργάζονται περισσότερες γνωστικές περιοχές και έτσι προσφέρουν συνδυασμένες γνώσεις όλων σχεδόν των ενοτήτων.

 
Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. 

Τα Μαθήματα Επιλογής ανταποκρίνονται σε γνωστικές περιοχές των Τομέων και απευθύνονται σε όλους τους σπουδαστές, αλλά διεξάγονται σε ομάδες περιορισμένου αριθμού σπουδαστών, που τα επιλέγουν για να εμβαθύνουν σε επιμέρους θέματα του υποχρεωτικού προγράμματος ή να καλλιεργήσουν κατευθύνσεις με κριτήριο τα προσωπικά ενδιαφέροντα τους. Κάθε Τομέας προτείνει σε κάθε εξάμηνο ενα αριθμό Μαθημάτων Επιλογής. Τα Μαθήματα Επιλογής μπορεί να είναι και διατομεακά, αλλά εξαρτώνται οργανωτικά απο ενα Τομέα.

Τα Μαθήματα Επιλογής είναι τρίωρα, διδάσκονται σε ομάδες των 10 εως 60 σπουδαστών, απο ενα εως τρεις διδάσκοντες και εχουν απαιτήσεις ανάλογες με εκείνες των Μαθήμάτων Θεωρίας/Ασκησης (γραπτή εξέταση, ή σύντομο δοκίμιο, η άσκηση με αναλυτικό ή συνθετικό χαρακτήρα, και ολοκλήρωση μέσα στα χρονικά όρια μαθημάτων του εξαμήνου). Το συγκεκριμένο περιεχόμενο της διδασκαλίας και των ασκήσεων, ο τρόπος διεξαγωγής και οι απαιτήσεις του μαθήματος, ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα οι σπουδαστές γράφονται στο μάθημα με αίτηση τους στη Γραμματεία και, ταυτοχρόνως, με δήλωσή τους στους υπεύθυνους διδάσκοντες, που έχουν και την ευθύνη ελέγχου του μεγίστου αριθμού σπουδαστών. Την δεύτερη εβδομάδα συντάσσεται κατάλογος ανά μάθημα. Εάν κάποιο μάθημα δεν συγκεντρώσει 10 σπουδαστές καταργείται η συγχωνεύεται με άλλο συγγενούς περιεχομένου. Ο κατάλογος ανασυντάσσεται και οριστικοποιείται αμέσως. Μετά την τρίτη εβδομάδα, καμία εγγραφή ή μεταβολή δεν γίνεται δεκτή.

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους οργανώνεται μια έκθεση ή παρουσίαση σπουδαστικών εργασιών από όλα τα Μαθήματα Επιλογής, για να δίνεται η δυνατότητα ευρείας ενημέρωσης και αποτίμησης του σχετικού εκπαιδευτικού έργου από τους σπουδαστές και από τους διδάσκοντες. .

 
Διάλεξη.  

Μάθημα του 9ου εξαμήνου σπουδών. Αφορά στην αναλυτική διερεύνηση και τεκμηρίωση θέματος που εντάσσεται στο περιεχόμενο των μαθημάτων των Τομέων του Τμήματος. Εκπονείται στις επιστημονικές περιοχές ενός ή περισσοτέρων Τομέων του Τμήματος ή και σε συνεργασία διδασκόντων Τομέων του Τμήματος με διδάσκοντες άλλων Τομέων του Ιδρύματος.

Τη Διάλεξη αναλαμβάνουν ένας ή δύο σπουδαστές. Είναι δυνατό, σε περίπτωση αυξημένων απαιτήσεων τεκμηρίωσης, να εκπονηθεί και από ομάδα περισσοτέρων σπουδαστών, μετά από έγκριση του Τομέα στον οποίο έχει δηλωθεί.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο της Διάλεξης δηλώνονται με αίτηση του σπουδαστή στη Γραμματεία
του Τομέα της επιλογής του και εγκρίνονται από τον Τομέα, μετά από εισήγηση του επιβλέποντος διδάσκοντος.

Οι παρουσιάσεις των Διαλέξεων γίνονται κατά τις προβλεπόμενες περιόδους και μετά από έγκριση του επιβλέποντος διδάσκοντος, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στην Γραμματεία ένα μήνα πριν από την περίοδο παρουσιάσεων.

Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον ακροατηρίου, με τη μορφή διάλεξης διάρκειας μιάς ακαδημαϊκής ώρας. Περιλαμβάνει επίσης τεύχος κειμένου κατά το πρότυπο δοκιμίου (με παραπομπές, βιβλιογραφία, εικόνες κλπ). Αξιολογείται από τριμελή επιτροπή ένα μέλος της οποίας είναι ο εισηγητής (ένας από τους επιβλέποντες όταν υπάρχουν περισσότεροι).

Πριν από την ημερομηνία της Διάλεξης, παραδίδονται στα μέλη της επιτροπής τα σχετικά κείμενα. Αντίγραφο του ολοκληρωμένου τεύχους εργασίας, οι διαφάνειες και λοιπό υλικό, κατατίθενται στο αρχείο του Τομέα, πριν από τη βαθμολόγηση.

 
Διπλωματική εργασία.  

Εργασία που εκπονείται για την απόκτηση του διπλώματος, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών. Η Δ.Ε. είναι εκτεταμένη εργασία που εμβαθύνει σε θέματα σύνθεσης, σχεδιασμού και εφαρμογής που εμπίπτουν στα περιεχόμενα των Τομέων του Τμήματος.

Το θέμα της Δ.Ε. δηλώνεται με αίτηση του σπουδαστή στη Γραμματεία του Τμήματος και στον Τομέα της επιλογής του και εγκρίνεται από τον Τομέα μετά από εισήγηση του επιβλέποντος διδάσκοντος.

Ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον του στην περιοχή που δηλώνει ότι θα εκπονήσει Δ.Ε., με ανάλογες επιδόσεις στα αντίστοιχα μαθήματα. Κατά την επεξεργασία του θέματος κρίνεται σκόπιμο ο σπουδαστής να συμβουλεύεται και άλλους διδάσκοντες, σε θέματα της ειδικότητάς τους.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως στη Γραμματεία του Τμήματος, για εκπόνηση Δ.Ε. έχουν οι σπουδαστές που οφείλουν το πολύ τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου σπουδών τους ή μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό ωρών, πλέον το πολύ μαθήματα που αντιστοιχούν στο 20% των ωρών των οφειλομένων. Η ανταπόκριση των σπουδαστών στις προϋποθέσεις αυτές ελέγχεται και βεβαιώνεται από τη Γραμματεία πάνω στην αίτηση, που εν συνεχεία εγκρίνεται από τον Τομέα.

Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται κατά τις περιόδους που προβλέπει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και μετά από έγκριση του επιβλέποντος διδάσκοντος, η οποία κοινοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος ένα μήνα πριν από την περίοδο παρουσίασης.

Ο σπουδαστής προκειμένου να έχει δικαίωμα εξέτασης, πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η Δ.Ε. παρουσιάζεται ενώπιον ακροατηρίου και αξιολογείται από τετραμελή επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο εισηγητής (ένας από τους επιβλέποντες, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι). Επιπλέον στην επιτροπή συμμετέχει και ένας εξωτερικός κριτής, ο οποίος όμως δεν βαθμολογεί. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στο αρχείο του Τομέα πριν από τη βαθμολόγηση.

 
Σύμβουλοι Σπουδών. 

Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι τα μέλη μιάς τετραμελούς επιτροπής
(ένας διδάσκων ανά Τομέα). Οι φοιτητές, όταν χρειάζονται βοήθεια αποτείνονται σε έναν από αυτούς, ο οποίος καθορίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων τους, σε συνεργασία -όπου είναι απαραίτητο- με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, με την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος ή με διδάσκοντες.

Ο θεσμός των Συμβούλων Σπουδών εισάγεται:
α. Ως συμβουλευτικός, για τη συγκρότηση ενός συνεκτικού προγράμματος κατ' επιλογήν μαθημάτων, ανάλογα με τα ειδικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή.
β. Ως υποχρεωτικός, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων του Τμήματος που δημιουργούνται:
-με τις μεταγραφές και κατατάξεις σπουδαστών, όπου απαιτείται η ρύθμιση του προγράμματός τους, έτσι ώστε κατά προτεραιότητα να λύνονται οι εκκρεμότητές τους, και να εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.
- με τον μεγάλο αριθμό οφειλομένων μαθημάτων κατά τη μετάβαση των σπουδαστών από τον
Α' κύκλο στο Β' κύκλο σπουδών, όπου απαιτείται η ρύθμιση του προγράμματός τους με προτεραιότητα την κάλυψη των κενών του Α' κύκλου.

 
Κανονισμός μετεγγραφών και κατατάξεων.  

Αρμόδιο για τις μετεγγραφές σπουδαστών και τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος, το οποίο αποφασίζει μετά από εισήγηση της Επιτροπής μετεγγραφών του Τμήματος.

Η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί την απαλλαγή μετεγγραφομένου ή κατατασσομένου σπουδαστού από την παρακολούθηση μαθημάτων του εξαμήνου εγγραφής ή και επομένων, την ύλη των οποίων προκύπτει από τα υποβαλλόμενα στην Επιτροπή στοιχεία, ότι έχει ήδη διδαχθεί και στην οποία επιτυχώς έχει εξετασθεί κατά τη φοίτησή του στη Σχολή προέλευσής του. Δεν δίδεται απαλλαγή από τα μαθήματα Σύνθεσης και Θεωρίας.

Η βαθμολογία μαθημάτων, από τα οποία απαλλάσσεται ο σπουδαστής δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος.

Η Επιτροπή εισηγείται τη χρέωση του μετεγγραφομένου ή κατατασσομένου σπουδαστή με μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δεν έχει διδαχθεί και θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή παρακολούθηση του προγράμματος Σπουδών.

Σπουδαστές προερχόμενοι από κατάταξη ή μετεγγραφή γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα, μόνο στο εξάμηνο στο οποίο κατατάχτηκαν.

Οι σπουδαστές από μετεγγραφή κατά τα 2 τουλάχιστον πρώτα εξάμηνα φοιτήσεώς τους στο Τμήμα, προκειμένου να οριστικοποιήσουν το πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων, συνεργάζονται με τον Σύμβουλο Σπουδών, κατά τη διάρκεια της 2ης εβδομάδας του εξαμήνου.

 

school of architecture 
search
site map
greek version


Studies Guide

Courses

Lectures

Selected Students' Works

 

 

 

 

 

 

 

 

 
άποψη του αιθρίου